gartal logo
(+420) 840 400 440
userKlientská zóna
message

NOVINKY DO E-MAILU

Chcete vědět víc o našich novinkách a předprodejích? Buďte vždy o krok před ostatními. Registrujte se a už Vám žádná novinka či akce neuteče!

Seznamte se s našimi Zásadami ochrany osobních údajů

KONTAKTUJTE NÁS

Máte zájem o prohlídku nebo více informací?

Seznamte se s našimi Zásadami ochrany osobních údajů

Budeme Vás kontaktovat do 48 hod.

KLIENTSKÉ CENTRUM

phone(+420) 840 400 440
(+420) 246 031 364

envelopeinfo@gartal.cz

geo GARTAL Holding a.s.
KEYSTONE Office Building
Pobřežní 667/78 (6. patro)
186 00 Praha 8 - Karlín

clock Po - Pá: 9 - 18 hod.

MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ

envelopemarketing@gartal.cz

AKVIZIČNÍ ODDĚLENÍ (VÝKUP Činžovních DOMŮ A POZEMKŮ)

envelopeakvizice@gartal.cz

80% naších nemovitostí prodáváme během uzavřeného předprodeje
Mám zájem
вверх

Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.gartal.cz (dále jen „webové rozhraní“)

Správce osobních údajů:

GARTAL Holding a.s., se sídlem Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 06668178

není plátcem DPH

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23103

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

 

Adresa pro doručování: KEYSTONE Office Building, Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 - Karlín

Telefonní číslo: (+420) 840 400 440, (+420) 246 031 364

Kontaktní e-mail: info@gartal.cz, marketing@gartal.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

   Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Co jsou osobní údaje?

   Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

   • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, pohlaví;
   • kontaktní údaje, jako např. telefonní číslo, emailová adresa;
   • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
 2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

   Své osobní údaje nám poskytujete zejména v rámci kontaktního formuláře nebo jiného formuláře na webovém rozhraní. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

   Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

  2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

   • Osobní údaje zadané při poptávání (zejména prostřednictvím kontaktního formuláře) našich služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
   • Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění kontaktního formuláře nebo jiného formuláře zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
   • Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

   Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

  3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

   Osobní údaje zadané v rámci poptávání našich služeb využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy (event. do okamžiku, kdy je zřejmé, že smlouva nebude uzavřena) a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

   Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

 3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

  1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

   Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

   Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

   • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
   • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
   • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
   • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

   Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

  2. Právo na přístup k osobním údajům

   Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

   • účel zpracování;
   • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
   • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

   Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

  3. Právo na opravu

   Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

  4. Právo vznést námitku proti zpracování

   Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

  5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

   Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
   • jste odvolali souhlas se zpracováním;
   • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
   • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

   Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

  6. Právo na omezení zpracování

   Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

   • popíráte přesnost svých osobních údajů;
   • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
   • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
   • vznesete námitku proti zpracování.

   Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

  7. Právo na přenositelnost údajů

   Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

  8. Jak můžete svá práva uplatnit?

   Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

   Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

   Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

   Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, zejména osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů (např. poskytovatele webhostingu). Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám rádi sdělíme na základě vašeho dotazu.

   Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

  2. Společní správci

   V rámci skupiny GARTAL jsou vaše osobní údaje předávány mezi společnostmi a zpracovávány společnostmi GARTAL Management a.s. a GARTAL Real Estate and Development s.r.o. Tyto společnosti jsou s námi v postavení tzv. společných správců, jelikož společně s námi určují účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů.

   V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti ochrany osobních údajů a výkonu vašich práv se můžete obracet na kontaktní údaje uvedené v záhlaví těchto Zásad, které jsou společné pro všechny společnosti v rámci skupiny GARTAL.

  3. Jak osobní údaje zpracováváme?

   Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 5. SOUBORY COOKIES

  1. Co jsou to cookies?

   Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

   Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

   Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

   Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

   Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

   • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookiesm, mohou být dočasné nebo trvalé;
    • nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
    • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;
   • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

    • funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
    • cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.
  3. Používané služby pracující s cookies

   Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Yandex Metrica poskytovanou společností Yandex LLC a službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

   Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25.05.2018