Bonita půdy – Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)

Bonita půdy oceňuje zemědělské pozemky na základě půdních, klimatických a reliéfových podmínek. Uvádí se jako pětimístní číselný kód.