Je ještě jiné možné omezení nakládání s nemovitostí?

Jiným druhem omezení nakládání s nemovitostí jsou tzv. věcná břemena. Ta např. zakládají právo třetí osoby, než je osoba vlastníka, nemovitosti užívat či právo vlastníka sousední nemovitosti, nemovitost dotčenou věcným břemenem, nemovitost využít k právu cesty, stezky, průhonu dobytka apod.

Věcná břemena se váží k určité osobě (in personam) nebo k určité nemovitosti (in rem) a podléhají zápisu do katastru nemovitosti.