Je rezervace nemovitosti vždy závazná a zpoplatněná?

Ne, zájemce si může vybranou nemovitost nezávazně rezervovat po dobu 2 dnů, a to ústně, telefonicky nebo emailem po absolvované prohlídce nemovitosti či schůzce s naším zástupcem, aniž by musel složit jakýkoli rezervační poplatek, smluvní jistinu nebo zálohu z kupní ceny. Po uplynutí rezervační doby, dojde k uzavření písemné smlouvy nebo je nezávazná rezervace zrušena.

Mám zájem o vámi nabízenou nemovitost. Jak se s vámi mohu zkontaktovat?

Obchodní tým je Vám k dispozici každý pracovní den od 9:00 do 18:00. Prohlídku kterékoli nabízené nemovitosti je možné si dohodnout telefonicky, nebo nás můžete navštívit osobně v našem klientském centru na adrese Kovářská 5, 190 00 Praha 9 - Libeň.

Je možné si prohlédnout více nemovitostí v rámci jedné prohlídky?

Ano, v rámci jedné prohlídky (schůzky) je možno navštívit několik nemovitostí, umožňuje-li to logistické umístění nemovitostí, o něž má klient zájem a bezpečnostní předpisy na stavbě.

V čem se liší družstevní vlastnictví od osobního?

U družstevního vlastnictví je kupující vlastníkem družstevního podílu v bytovém družstvu, jenž zaručuje právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, tj. právo užívat určitý byt. Kupující, v tomto případě nabyvatel družstevního podílu, se stává členem bytového družstva, které je faktickým vlastníkem nemovitosti, ve které je byt (předmět nájmu) umístěn. Družstevní podíl, stejně tak jako byt v osobním vlastnictví, podléhá případnému dědickému řízení ve stejném režimu.

Jedná-li se o koupi nemovitosti do osobního vlastnictví, stává se kupující přímým vlastníkem dané nemovitosti.

Družstevní vlastnictví skýtá několik výhod oproti osobnímu, a to:

 • v případě družstevního vlastnictví se při nákupu přímo od bytového družstva, hradí pouze část z ceny bytu, resp. družstevního podílu s právem nájmu k bytu a zbytek je bytovému družstvu splácen ve formě jedné z položek poplatků souvisejících s užíváním družstevního bytu, tj. ve formě jedné z položek „měsíčního nájmu“. Po splacení celkové ceny družstevního podílu bytovému družstvu, může na žádost člena družstva dojít k převodu bytu do osobního vlastnictví člena družstva;
 • v jednoduchosti převodu členství v družstvu. V případě převodu členství na třetí osobu, nepodléhá převodní smlouva vkladu do katastru nemovitostí a k převodu členského podílu není potřeba souhlasu družstva, nýbrž podléhá jen oznamovací povinnosti.

Jak je to se zasmluvněním? Jaký typ smlouvy podepisujeme?

S klientem uzavíráme takový typ smlouvy odpovídající dané fázi realizace projektu, tj. v počátku smlouvu o rezervaci nemovitosti, následně smlouvu o smlouvě budoucí kupní a stran realizace vlastního nabytí nemovitosti do vlastnictví klienta, závěrem kupní smlouvu.

V případě již zkolaudovaných projektů lze uzavřít přímo smlouvu kupní.

Jak mohu s GARTAL financovat nákup nemovitosti? Je úvěr nějak zajišťován?

GARTAL Vám skrz své osvědčené partnery umožní sjednat to nejlepší financování Vašeho nového bydlení. Zajistíme i kompletaci dokumentů a veškerou komunikaci s bankou, odhadcem a katastrem nemovitostí. Naše dlouhodobá spolupráce s partnery Vám umožní zajistit ty nejvýhodnější podmínky.

Vlastní úvěr je zajišťován zástavním právem, což je jedna z nejčastějších forem zajištění dluhu ve prospěch poskytovatele úvěru. Zástavní právo je zřizováno smlouvou a zapisováno do katastru nemovitostí, před kupní smlouvou. V případě, že pohledávka není zaplacena, může věřitel zastavenou věc, tj. danou nemovitost, prodat a z výtěžku prodeje uspokojit svou pohledávku. Zástavní právo není vázáno na osobu, ale na nemovitost, tj. při prodeji nebo převodu nemovitosti přechází na nového vlastníka, pakliže není pohledávka věřitele, včetně jejího příslušenství, zcela vůči věřiteli vypořádána.

Jak je úvěr a koupě bytu řešena z pohledu společného jmění manželů? Jak se postupuje při případném rozvodu?

Koupě nemovitosti je v případě jejího pořízení za trvání manželství součástí společného jmění manželů („SJM“) v případě manželů dle práva ČR, tedy patří nerozdílně oběma, kdy oba manželé ručí současně (solidárně) za závazky vyplývající ve vztahu k případnému úvěru zajišťující úhradu kupní ceny, či její části. Nicméně, je možné notářským zápisem, tzv. zúžit SJM a tím danou nemovitost vyjmout ze SJM. Je-li daná nemovitost vyjmuta ze SJM a je-li na její koupi poskytnut úvěr, jenž byl současně rovněž vyjmut ze SJM, ručí za jeho splácení pouze ten z manželů, který nemovitost vlastní.

Jiným způsobem nabytí nemovitosti pouze jedním z manželů, je pořízení nemovitosti za prostředky získané před uzavřením manželství, případně získané darem nebo dědictví již za trvání manželství, kdy vyjmenované prostředky nejsou součástí SJM.

V případě rozvodu, je-li nemovitost v SJM, existují tyto možnosti:

 1. pakliže se manželé vypořádají před rozvodem, či do 3 let po rozvodu, nemovitost se stane vlastnictvím jednoho z bývalých manželů, kdy druhý z manželů získá od prvního manžela adekvátní finanční kompenzaci;
 2. pakliže se manželé do 3 let od rozvodu nevypořádají, vlastnictví k nemovitosti se změní z vlastnictví v SJM na podílové spoluvlastnictví obou bývalých manželů;

Je-li předmětná nemovitost zatížena úvěrem, ručí za něj oba rozvádějící se manželé solidárně, tj. společně a nerozdílně. Varianty vypořádání úvěru:

 1. úvěr převezme jeden z manželů;
 2. nemovitost bude prodána (a to za trvání SJM či následně za stavu, kdy nemovitost bývalí manželé vlastní v rámci spoluvlastnictví) a z prodejem získaných prostředků bude úvěrový dluh zaplacen/umořen a zbytek prostředků pak rozdělen mezi exmanžele.

Lze koupit byt pro někoho jiného, např. Pro nezletilé dítě?

Ano, právo nabývat věci má člověk již od narození. Vlastnit nemovitost tudíž může i nezletilé dítě. Nicméně, možnost uzavírat smlouvy nabývá dítě až zletilostí, tj. dovršením osmnáctého roku věku. Kupní smlouvu tak musí za nezletilé dítě uzavřít a podepsat jeho zákonní zástupci, jejichž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte, tj. předmětná transakce podléhá dohledu a souhlasu opatrovnického soudu, který, mimo jiné, zmíněného zákonného zástupce stanoví. Souhlasné stanovisko soudu je pak nedílnou součástí návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Je nutné si však uvědomit, že vlastnit věc je závazkem, se kterým souvisí i povinnosti. Např. úhrada poplatků souvisejících s užíváním (poplatky za odvoz odpadu) či daňové povinnosti (např. roční daň z nemovitosti).

Je ještě jiné možné omezení nakládání s nemovitostí?

Jiným druhem omezení nakládání s nemovitostí jsou tzv. věcná břemena. Ta např. zakládají právo třetí osoby, než je osoba vlastníka, nemovitosti užívat či právo vlastníka sousední nemovitosti, nemovitost dotčenou věcným břemenem, nemovitost využít k právu cesty, stezky, průhonu dobytka apod.

Věcná břemena se váží k určité osobě (in personam) nebo k určité nemovitosti (in rem) a podléhají zápisu do katastru nemovitosti.

Jsou projekty GARTAL zatíženy úvěry na financování jejich realizace?

Tak jako většina developerů na českém trhu, i společnost GARTAL financuje realizaci svých projektů úvěry od renomovaných bank. Takové uspořádání dává jistotu kupujícím, že výstavba nezávisí na proměnlivé finanční likviditě společnosti GARTAL z prostředků uhrazených kupujícími, ale zakládá od počátku zajištění dostatečnou výší prostředků na realizaci a dokončení celého projektu. Pro kupující jde o nejbezpečnější způsob financování výstavby, se kterým úspěšně pracují i úvěrujícíc banky klientů – zájemců o koupi nemovitosti konkrétního projektu.

Prostředky uhrazené kupujícími, či jejich úvěrujícími bankami jsou připsány na zvláštním projektovém účtu, kterým disponuje banka poskytující projektový úvěr a společnost GARTAL není oprávněna prostředky disponovat. Tyto finanční prostředky tak nejsou zneužívány k jiným účelům než výlučně k účelům souvisejících s výstavbou konkrétního projektu.

Setkali jsme se s pojmem „prohlášení vlastníka budovy“. Co to je?

Prohlášení vlastníka budovy (§ 1166 občanského zákoníku) je právní jednání vlastníka, kterým vlastník nemovitosti (obvykle budovy) vymezuje jednotlivé bytové či nebytové jednotky, jejich příslušenství a součásti, dále vymezuje společné části a s nimi spojená práva a povinnosti související s jejich užíváním. Prohlášení vlastníka podléhá vkladu do katastru nemovitostí.

Poskytujete záruku na vámi postavené nemovitosti? Skýtá záruka nějaká úskalí?

GARTAL poskytuje standardní záruční dobu v délce 24 měsíců od převzetí nemovitosti. Jako kupující tím nejste na záruční době kráceni o dobu, po kterou trvá kolaudační řízení. Vybavení bytu je kryto zárukou poskytovanou jejich dodavateli. Kupující k tomu od nás obdrží potřebné dokumenty pro případné uplatnění nároků z této záruky.

Záruční doba společných prostor běží od okamžiku uvedení nemovitosti do provozu.

Jaká daňová povinnost mi při převodu nemovité věci vzniká? Jsou s ním spojené ještě jiné poplatky?

Při převodu nemovité věci může vzniknout následující daňová povinnost:

 • daň z příjmů ve výši 21% v případě, kdy prodávajícím je právnická osoba. Poplatníkem je prodávající;
 • daň z příjmu ve výši 15% v případě, kdy prodávajícím je fyzická osoba, kdy této dani se lze vyhnout v případě, prokáže-li prodávající, že danou nemovitost před jejím prodejem užíval (není podmíněno trvalým bydlištěm) po dobu minimálně dvou let, anebo, vlastnil nemovitost, před jejím prodejem, po dobu 10 let anebo prodávající prokáže, že použil utržené prostředky na řešení své bytové situace.
 • daň z příjmu se dále hradí i v případě darování nemovitosti, tj. u bezúplatného převodu, s výjimkou:
  • převodu mezi rodinnými příslušníky. Osvobozeny od příjmové daně jsou bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé, tedy převody zejména mezi vnoučaty, dětmi, rodiči a prarodiči;
  • dále jsou osvobozeny příjmy od příbuzného v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela či manželku Vašeho dítěte, dítě manžela (nevlastní syn/dcera), rodiče manžela (tchán, tchyně) nebo manžela rodičů;
  • i v případě, že se nejedná o příbuzného, jsou osvobozeny také příjmy od osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Pro vklad do katastru nemovitostí je potřeba uhradit správní poplatek 2 000,- Kč. Tento paušální poplatek se účtuje za každou smlouvu, na jejímž základě dochází k převodu, bez ohledu na počet nemovitostí na dané smlouvě. Tento poplatek je u nákupu nemovitosti z portfolia společnosti GARTAL hrazen naší společností.

Co vše je potřeba k úspěšnému zápisu do katastru nemovitostí?

Zásadní je pro úspěšný zápis do katastru písemná smlouva, na jejímž základě dochází k převodu či přechodu nemovitosti na třetí osobu. K předmětné smlouvě - nabývacímu titulu je třeba vyplnit návrh na vklad na předepsaném formuláři (ten je k dispozici na webových stránkách nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx). Návrh na vklad je oprávněn podat kdokoli z účastníků smlouvy o převodu nemovitosti. Katastrální úřad je vázán lhůtou 20 dnů, kdy po tuto dobu nelze ze zákona provést vklad i v případě, kdy jsou veškeré podklady v pořádku. Teprve po uplynutí této zákonem stanovené lhůty lze provést vklad ve prospěch nabyvatele vlastnictví k nemovitosti. Obvykle řízení trvá jeden kalendářní měsíc.

Vlastníkem nemovitosti se kupující stává okamžikem zápisu vkladu do katastru nemovitostí, který je proveden zpětně k okamžiku doručení návrhu na vklad, jehož přílohou je předmětný titul, příslušnému katastrálnímu úřadu.

Jak vysoká je daň z nemovitých věcí? Kdy je splatná?

Každý vlastník nemovitosti (ať už bytu, domu nebo pozemku) zapsaný k 1. lednu daného roku jako vlastník v katastru nemovitostí je povinen do konce ledna předmětného roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí a do konce května téhož roku předmětnou daň zaplatit.

Výpočet vlastní daně z nemovitých věcí se odvíjí od typu nemovitosti, účelu nemovitosti, její výměry a koeficientu dle velikosti či typu obce, v níž se nemovitost nachází.

Proč musí vzniknout společenství vlastníků jednotek? Jaká pravidla se vztahují ke společenství vlastníků jednotek?

Dle novely občanského zákoníku účinné ode dne 1.7.2020 platí ohledně založení SVJ to, že nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků." Do katastru nemovitostí v případě neprokázání existence společenství vlastníků nebude zapsáno vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku. SVJ lze založit i dobrovolně v domech, které nesplňují výše uvedenou zákonnou podmínku pro vznik.

Ke vzniku SVJ dochází schválením stanov, a to třemi způsoby - buď v prohlášení podle § 1166 občanského zákoníku, nebo ve smlouvě o výstavbě podle § 1170 občanského zákoníku anebo souhlasným zakladatelským právním jednáním všech vlastníků jednotek podle § 1200 občanského zákoníku.

SVJ je právnickou osobou, která je omezena jednat pouze v oblasti správy domu.

Existující SVJ v domě zajišťuje správu domu a řešení otázek týkajících se společných prostor a věcí bude pokračovat kontinuálně, a to i při převodech vlastnictví k jednotlivým jednotkám.

Jak je měřena spotřeba tepla v jednotlivých bytových jednotkách?

Každá bytová jednotka má nainstalován samostatný měřič tepla.

V čem jsou specifické ubytovací jednotky a ateliéry?

Ateliéry jsou kategorie nebytových jednotek, které mají všechny náležitosti bytu, tj. sociální příslušenství, kuchyňský kout, ale z hygienických důvodů (hlukové limity, míra osvětlení) nemohou být zkolaudovány jako byty, nýbrž pouze jako jiné nebytové prostory - Ateliéry. Nelze zde evidovat trvalé bydliště, avšak je možné je pronajímat. Nicméně je vhodné takovou nájemní smlouvu formulovat jako smlouvu o nájmu nebytové jednotky. V případě, že kupující ateliéru je plátcem DPH, má možnost za předpokladu využití ateliéru k ekonomické činnosti, zažádat o vrácení DPH a získat tak zpět pětinu ceny nemovitosti.

Ubytovací jednotky spadají také do kategorie nebytových prostorů, které splňují veškeré požadavky na bydlení, avšak v některých případech v nich lze mít hlášen trvalý pobyt.

arrow
Skrýt filtr
close
close

Oblíbené

arrow