A

Americká hypotéka

Jedná se o hypoteční úvěr, který není účelově vázán.

Apartmán

Ubytovací jednotka se sociálním zařízením a kuchyňkou sloužící převážně k rekreačním účelům.

Ateliér

Kategorie nebytových jednotek, které mají všechny náležitosti bytu, ale z hygienických důvodů (hlukové limity, míra osvětlení) nemohou být zkolaudovány jako byty.

Aukce

Způsob prodeje a nákupu, při kterém zájemcí přihazují částku, kterou jsou ochotni zplatit. K prodeji poté dochází za nejvyšší přihozenou částku.

B

Balkon

Předsazená konstrukce, která přečnívá přes nosnou zeď. Zpravidla je přístupný dveřmi z vnitřního prostoru budovy. Balkón může být otevřený, krytý nebo zasklený.

Bonita klienta

Jedná se o hodnocení, jak dobře je klient schopen splácet svůj budoucí dluh bance.

Bonita půdy – Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ)

Bonita půdy oceňuje zemědělské pozemky na základě půdních, klimatických a reliéfových podmínek. Uvádí se jako pětimístní číselný kód.

Byt

Místnost nebo soubor místností splňující požadavky na trvalé bydlení podle stavebního úřadu.

Byt družstevní

Faktickým vlastníkem bytu je v tomto případě bytové družstvo. Kupující tak kupuje družstevní podíl, který mu poskytuje právo vybraný byt užívat.

Byt v osobním vlastnictví

Osobní vlastnictví je popsáno je v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, eviduje se katastrem nemovitostí a je prokazatelné tzv. listem vlastnictví.

Bytové družstvo

Právnická osoba složená z družstevních podílů svých členů.

Bytové spoluvlastnictví

Druh spoluvlastnictví nemovitosti založené na vlastnictví jednotek, které může vzniknout, pokud jsou součástí domu alespoň dvě bytové nebo nebytové jednotky.

C

Celková podlahová plocha

Je to celková plocha všech místností měřená uvnitř obvodových stěn bytu.

Cenová mapa

Mapa ukazující cenu za m² pozemku, domu či bytu v různých částech republiky.

Coliving

Koncept bydlení, který spočívá v co největší úspoře prostoru. Jednotce dle konceptu colivingu může chybět kuchyň, technické zázemní či balkon, to je však kompenzováno vybavením společných prostor.

Chytrá domácnost

Chytrá domácnost má za cíl zajistit nadstandardní komfort bydlení, zasahuje do vytápění, osvětlení či například bezpečnostní a dohledové řešení.

D

Developer

Fyzická či právnická osoba investující do výstavby nemovitosti, která je určena k dalšímu prodeji či pronájmu.

Dispozice

Označení počtu místností a kuchyní nebo kuchyňských koutů v bytě.

Družstevní vlastnictví

U družstevního vlastnictví je kupující vlastníkem družstevního podílu v bytovém družstvu, jenž zaručuje právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu, tj. právo užívat určitý byt.

E

Energetická náročnost budovy

Zobrazuje reálné množství spotřebované energie například na vytápění, přípravu teplé vody či chlazení, které souvisí s běžným užíváním budovy.

Energeticky udržitelná budova

Budova, která je ekonomicky efektivní z hlediska realizace i provozu a vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění.

G

Garážové stání

Garážové stání se zpravidla nachází v zastřešeném objektu či podzemním podlaží domu, kde parkuje více automobilů různých majitelů.

Garáž

Samostatná místnost s jednim majitelem určená k parkování motorových vozidel.

K

Kolaudace

Rozhodnutí stavebního úřadu, že je stavba dokončena a lze ji užívat k určenému účelu.

Komerční prostor

Mísnost nebo soubor místností, které jsou stavebním úřadem určeny k jiným účelům než k bydlení.

Komora

Nejčastěji samostatná místnost, která slouží k uskladnění věcí či potravin.

L

Lodžie

Jedná se o zastřešený prostor, který obvykle nevystupuje ze základního půdorysu domu. Lodžie může být otevřená nebo zasklená a je přístupná dveřmi z vnitřních prostor budovy.

M

Měsíční splátka

Jedná se o pravidelnou platbu probíhající každý měsíc za účelem splacení vzniklého dluhu.

Mezonet

Vícepodlažní byt umístěný v bytovém domě.

N

Nájemní byt

Byt, který majitel na základě nájemní smlouvy pronajímá nájemci.

Novostavba

Nově postavená nemovitost, kterou prodává developer, nebo první majitel.

P

Parkovací stání

Místo určené k parkování motorových vozidel. Většinou se jedná o venkovní prostor. Parkovací stání může být veřejné nebo vyhrazeno majiteli.

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy 

Dokument sloužící k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Je součástí energetického posudku.

Podlahové topení

Podlahové vytápění se řadí do skupiny nízkoteplotního velkoplošného vytápění. Teplý vzduch sálá od země, nevýří prach a udržuje příjemné klima v interiéru.

Podlaží

Podlaží je jedna úroveň budovy nad či pod zemí.

Pojištění odpovědnosti

Pokrývá škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku.

Pojištění schopnosti splácet

Slouží v situaci, kdy klient není z nějakého důvodu schopen úvěr splácet. Mezi možné důvody patří ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, těžká invalidita, nebo úmrtí.

Pracovna

Samostatná místnost v bytě nebo domě určena pro práci.

Předrezervace

Nezávazná rezervace nemovitosti na dobu 2 dnů bez úhrady rezervačního poplatku. Po uplynutí stanovené doby dochází k podepsání rezervační smlouvy, nebo se rezervace ruší.

Předzahrádka

Menší nebo větší prostor před domem či bytem, který má převážně dekorativní funkci.

R

Rekuperace

Promyšlené a řízené větrání v celé budově nebo bytu, které zajistí odvod starého a přívod čerstvého vzduchu. Během zimy rekuperace navíc pomáhá snižovat náklady za vytápění díky využití tepla odváděneho vzduchu.

Rezervační smlouva

Smlouva, která definuje po jakou dobu prodávající nesmí nabízet nemovitost dalším zájemcům a je rezervována konkrétnímu kupujícímu.

Rekonstrukce

Rekonstrukce je přestavba již existujícího objektu.

Rozšířená realita

Dosazení digitálního objektu do reality za pomocí 3D skenů okolního prostředí.

S

Sklep

Samostatná místnost, klec nebo jiný prostor který se nanáchází v bytě a sloužící k uskladnění věcí.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní (SoSBK)

Smlouva, ve které se strany dohodují o budoucí koupi nemovitosti.

U

Udržitelná budova

Budova, která je ekonomicky efektivní z hlediska realizace i provozu a vytváří co nejmenší množství odpadu a znečištění.

V

Virtuální realita

Technologie umožňující uživateli ocitnout se v simulovaném prostředí.

Venkovní parkovací stání

Venkovní místo vyhrazené pro parkování motorových vozidel.